Sudska uprava Prekršajnog suda u Pirotu


Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Pirotu čini:

• Predsednik suda, Milivoje Minić


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenika predsednika suda određena je sudija Gordana Popović, koja zamenjuje predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

U poslovima sudske uprave predsedniku suda pomaže upravitelj pisarnice Milenica Radivojević.