Prijem pismena i izdavanje uverenja


Prijem pismena

Prijem pismena vrši se u odseku pisarnice Prekršajnog suda u Pirotu svakog radnog dana od 7.30 časova do 15.30 časova.
Prijem pismena vrši referent ekspedicije. Prilikom prijema pismena službenik je dužan da na primerak podneska stranke stavi prijemni štambilj.

 010 320-412

Izdavanje uverenja

Zahtevi za uverenja da fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu nisu prekršajno kažnjavana ili da im nije izrečena zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti, kao i zahtevi za potvrde da su izmirene sve obaveze prema Prekršajnom sudu u Pirotu, predaju se na pisarnici suda svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.30 časova.
Zahtevi se predaju u slobodnoj ili elektronskoj formi ali obavezno moraju da sadrže za pravna lica puni naziv, sedište, PIB i MB, a za fizička lica adresu stanovanja i JMBG. Uverenja i potvrde izdaju se narednog dana od dana podnošenja zahteva u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.
Taksa za izdavanje uverenja i potvrde iznosi 190 dinara i uplaćuje se na žiro račun br. 840-29743845-57 ili putem taksenih maraka koje se mogu kupiti kod JP "Pošta Srbije".

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja o nekažnjavanju za fizička lica

Preuzmite dokument


Molba za izdavanje uverenja o isplaćenim novčanim kaznama

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za prepis spisa i fotokopiranje

Preuzmite dokument


Obrazac zahteva za razgledanje spisa

Preuzmite dokument


AKO SE UVERENJE IZDAJE U DVA ILI VIŠE PRIMERAKA. ZA DRUGI I SVAKI DALJI PRIMERAK PLAĆA SE POLOVINA TAKSE IZ OVOG TARIFNOG BROJA (95,00 dinara).

 010 320-412