Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Пироту


30.05.2016. године, Пирот

Дана 30.05.2016. године у Пироту, у седишту суда, у 14.00 часова одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Пироту са следећим дневним редом:

- разматрање извештаја о раду за прво тромесечје 2016. године;
- упознавање и упозорење на примену Правилника о накнади трошкова у судском поступку;
- упознавање и упозорење на примену Правилника о сталним судским тумачима;
- упознавање са пројектом "Јачање капацитета ВСС" и анкетирање;
- упознавање са актом Министарства правде од 25.05.2016. године;
- упознавање са закључком Владе РС од 17.05.2016. године;
- упознавање са пројектом и анкетом у вези пројекта "Јачање независности и интегритета судија у Србији";
- анализа рада судија на предметима извршења до сада;
- заузимање става око прекршаја из чл.331. ст.1. тч.75. Закона о безбедности саобраћаја на путевима;
- обавештавање о повраћају два пута плаћене новчане казне и повраћаја судских такси;
- доношење одлуке о коришћењу годишњег одмора судија и радника;
- разно