Судска управа Прекршајног суда у Пироту


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Пироту чини:

• Председник суда, Миливоје Минић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређена је судија Гордана Поповић, која замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

У пословима судске управе председнику суда помаже управитељ писарнице Миленица Радивојевић.